PRIVACYVERKLARING

Privacybeleid
Deze privacyverklaring geldt voor de site www.earlybirds-lansingerland.nl, eigendom van Early Birds Lansingerland, hierna te noemen Early Birds. Early Birds verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat er met je persoonlijke gegevens kan gebeuren bij het gebruik van deze website. Early Birds slaat geen gegevens van je op binnen de website.

Met jouw bezoek aan de website, accepteer je expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als je niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Early Birds je onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan deze website.

Persoonsgegevens
Early Birds Lansingerland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, social media accounts, IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@earlybirds-lansingerland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken
Early Birds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven, vergaderstukken en informatie die Early Birds wil delen met haar leden
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te (laten) maken voor nieuwe leden

Geautomatiseerde besluitvorming
Early Birds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Early Birds) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens
Early Birds bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld. Na opzegging van het lidmaatschap hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar voor alle bij ons bekende gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Early Birds deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als het bestuur dit gewenst vindt voor onze leden. Hierbij te denken aan doeleinden zoals uitbreiden netwerk, doen van gunstige aanbiedingen en mogelijke werkopdrachten. Dit alles in het kader van onze leden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Early Birds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@earlybirds-lansingerland.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Early Birds wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Early Birds neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@earlybirds-lansingerland.nl.